Regisztráljon most

Bejelentkezés
German
French
Dutch
French
English
French

Elfelejtette jelszavát?

Ezt az oldalt reCAPTCHA védi, és a Google Adatvédelmi irányelvek és Szolgáltatási feltételek vonatkoznak rá.

Találkozzon hiteles, komoly szándékú emberekkel

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


Vagyok

Keresek

error

Ahogy korábban már láthatta...

Hamarosan be2 mobilalkalmazás elérhető!

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

„Közlemény

A Fővárosi Törvényszék 4.G.40.145/2023/10. számú ítéletével megállapította, hogy a www.be2.hu és a www.academicsingles.hu weboldalon online társkeresési szolgáltatás nyújtására irányuló fogyasztói szerződésekben az alperes által alkalmazott, a fogyasztói szerződések részévé váló alábbi általános szerződési feltételek tisztességtelenek, így az alperessel szerződő magyarországi lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek azzal, hogy az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig, 2020. december 18-ig már teljesítettek:

A be2 általános szerződési feltételei elnevezésű általános szerződési feltételek 2020. szeptember 25-től 2021. szeptember 15-ig hatályos 2.3. A Regisztrációs Szerződésre és a Prémium Előfizetői Szerződésre egyaránt irányadó rendelkezések című pontjának 5. pontja 2. mondata azon szövegrésze, miszerint:

„A hozzáférés előzőekben felsorolt okokból történő korlátozása azonban nem módosítja a korlátozással érintett ügyfél megrendelt szolgáltatásra irányuló fizetési kötelezettségeit.”

A támadott kikötések azért tisztességtelenek, mert a fogyasztót abban az esetben is a teljes díj megfizetésére kötelezik, amennyiben részére az alperes csak korlátozott szolgáltatást nyújt, ezáltal a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztói hátrányára megbontja.

A be2 általános szerződési feltételei elnevezésű általános szerződési feltételek 2020. szeptember 25-től 2021. szeptember 15-ig hatályos 9. Ügyfelek kifogásai és fizetési késedelem című pontjának 1. pontja utolsó mondata azon szövegrésze, miszerint:

„Az ügyfél az esetleges saját igényei miatt akkor tud a be2-vel szemben elszámolást kérni vagy visszafizetési jogot érvényesíteni, ha a követelése jogerősen megalapozott, vitathatatlan és elfogadott.”

A támadott kikötések azért tisztességtelenek, mert a fogyasztó minden elszámolásra vagy visszafizetésre irányuló igénye érvényesítésének előfeltételéhez kötik annak jogerős elbírálását, ezzel a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztói hátrányára állapítják meg.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2024. január 9. napján kelt 14.Gf.40.156/2023/9. számú jogerős ítéletében a be2 S.á.r.l. (13. rue du Commerce 1351 Luxembourg, Luxemburg) alperessel szerződő valamennyi, magyarországi lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztóra kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az általa

- 2020. szeptember 25-től 2021. szeptember 15-ig alkalmazott be2 általános szerződési feltételei elnevezésű általános szerződési feltételek alábbi pontjai érvénytelenek:

A be2/AS nem felel harmadik fél engedély nélküli, ügyfelek személyes adataira irányuló adathalászatért, pl. az úgynevezett „hekkerek” adatbankhoz való engedély nélküli hozzáférésért. [5. (5) pont]

A be2/AS az egyszerű gondatlanságért csak az életveszély, a testi épség vagy az egészségveszélyeztetése, illetve a lényegi szerződéses kötelezettségek (úgynevezett „Alapvető kötelezettség”) megszegése esetén felel. [5. (7) pont első mondata]

Az ügyfél kötelezi magát, hogy a be2/AS-t minden olyan kereset, kártérítési igény, veszteség és követelés alól mentesíti, amely az ő regisztrációjából és szolgáltatás használatából eredhet. Az ügyfél különös tekintettel mentesíti mindennemű felelősség és minden kötelezettség, ráfordítás és igény alól, amely rágalmazásból, sértésből, becsületsértésből vagy a személyiségi jogok más ügyfelek általi megsértéséből, az ügyfelek számára kínált szolgáltatás kieséséből vagy az ügyfelek szellemi tulajdonjogának vagy egyéb jogainak megsértéséből erednek. [6. (7) pontjának első és második mondata]


A kikötések azért tisztességtelenek, mert egyoldalúan és indokolatlanul bontják meg a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztók hátrányára azzal, hogy kizárják, illetve korlátozzák az alperes szerződésszegésből eredeztethető felelősségét a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével, továbbá nem világos, nem érthető rendelkezéssel írják elő a fogyasztó alperessel szembeni mentesítési kötelezettségét.

továbbá,

- a 2021. szeptember 16-tól hatályos be2 általános szerződési feltételei elnevezésű általános szerződési feltételek alábbi pontjai érvénytelenek:

Az ügyfél az esetleges saját igényei miatt akkor tud a be2/AS-el szemben beszámítani vagy visszatartási jogot érvényesíteni, ha a követelése megalapozott, nem vitatott vagy elismert. [9. (1) pontjának utolsó mondata]

A kikötések azért tisztességtelenek, mert egyoldalúan és indokolatlanul korlátozzák általános jelleggel a jogszabály által lehetővé tett igényérvényesítést, megbontva ezzel a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztók hátrányára.”

Miért működik a be2

Találja meg az igazit

 • Egy szeretetteljes kapcsolat kezdete

  Rálelni a szerelemre nem lehetetlen. A be2 tudományos személyiségtesztjének eredményei alapján csak az Önhöz igazán illő személyeket fogjuk bemutatni Önnek. Továbbá szintén az Ön rendelkezésére bocsátjuk az ideális partnerének összefoglaló leírását és az Ön számára ajánlott potenciális partnerek listáját. Bizzon a be2-ban.

 • Vigyázunk a személyes adataira

  Gondoskodunk arról, hogy személyes adatait és a partnereivel folytatott kommunikációt harmadik fél ne láthassa.

 • Még sosem volt ennyire egyszerű megismerni valakit.

  Tekintse meg partnerajánlatait a saját tempójában. A profilok átfogó vizsgálata segíthet a közös érdeklődési körök felfedezésében. Küldjön bókot, mosolyt vagy egy személyes üzenetet - megkönnyítjük Önnek az első lépés megtételét!

 • be2 biztonsági irányelvei

  Randizzon biztonságosan és egyszerűen a(z) be2 oldalon - A(z) be2 oldalon nemcsak, hogy megtalálja álmai randiját, hanem biztonságos környezetet is talál. Számos funkciónk biztosítja, hogy a randevúzása biztonságos legyen. Online biztonság a(z) be2 oldalán

Videohívás!

Ismerjen meg valakit egy videohíváson keresztül
 • Bizalom. Ismerje meg a kiválasztott partnereket videohíváson keresztül, mielőtt személyesen találkozna velük. Élvezze a közös beszélgetést és nevetést a videohívás funkciónkkal otthona kényelméből!
 • Teljes felügyelet. A videohívásnál Ön dönti el, hogy kivel akar beszélni, milyen hosszú legyen a randi és milyen információt oszt meg partnerével. Otthonról vagy kávézóból, Ön dönt a következő lépésről!
 • Névtelenség. Egyetlen tagunknak sincs hozzáférése az Ön személyes adataihoz, illetve információihoz. Ön dönti el, hogy milyen személyes információt oszt meg, melyek a mi részünkről anonimitást és védelmet élveznek.
 • Biztonságos. Tagjaink, akik a videohívás funkciónkat igénybe veszik 128 bites SSL titkosítással vannak védve. Harmadik fél számára sem a kapcsolat adatai, sem pedig más személyes adatok nem láthatók. A teljes anonimitás számunkra a legfőbb prioritás.
video chat preview

Találjon szerelemre Magyarországon

be2 Online Ismerkedés Magyarországon

Nem könnyű megtalálni az igazit Magyarországon - egyre nehezebb egyedülálló emberekkel találkozni. Az online ismerkedésnek hála, az elmúlt években sokkal könnyebbé vált Magyarországon is megtalálni az igazit. Próbálja ki Ön is a be2 szolgáltatásait.

*Személyiségi jogok védelme miatt minta fotókat jelenítünk meg.


Note: we do not provide our service to customers with Luxembourg residence. If you are a Luxembourg resident you're not allowed to register for the service.